Αποσαφήνιση χαρακτηριστικών του tabletop σε πολλαπλούς άξονες:


  • Ηθικός,
  • Πολιτικός,
  • Πολιτισμικός,
  • Οικονομικός,
  • Οικολογικός

ΗΘΙΚΟΣ

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για την αποσαγήνιση ζητημάτων ηθικής:

Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας Σχετικά με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Σαβρανίδης X., Παλαιολόγου A.-M., Μπαλτζής Σ., Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Ρόδος, Σεπτέμβριος 2002
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p046.pdf
Ακανθώδη ζητήματα ηθικής άπτονται σημαντικά των όρων χρήσης των ΤΠΕ στη συγχρονη εκπαίδευση, δημιουργώντας νέες ανησυχίες. Μάλιστα, για τα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα, οι ΤΠΕ είναι μια σχετικά νέα κατάσταση και η προσδοκία όλων είναι η υπεύθυνη, δίκαιη, σώφρων κι αποτελεσματική χρήση τους, αφού καθίστανται ζωτικής σημασίας στην προσωπική κι εργασιακή καθημερινότητα. (Σαβρανίδης Χ., Παλαιολόγου Α.-Μ., Μπαλτζής Σ., 2002).
Ειδικότερα το tabletop, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα αποπροσανατολίσει το σύνολο των συμμετεχόντων της τάξης από το σκοπό του μαθήματος, υποθέτοντας ότι θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο παιχνιδιού και όχι μέσο συνεργασίας και παραγωγής γνώσης. Αν λοιπόν γίσει σωστή παρουσίασ του εργαλείου από τον καθηγητή και σωστή χρήση από τους μαθητές, τότε δε τίθονται θέματα ηθικής και το tabletop θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της συνεργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για την αποσαγήνιση ζητημάτων πολιτισμικού χαρακτήρα:

Νέες Τεχνολογίες και Διαπολιτισμικότητα: Μία Συνάντηση στο Πλαίσιο της Συνεργατικής Μάθησης, Μαντζαρίδου Α., Ράπτη Α., Χαμπιαούρης Κ., 6ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2008

http://www.etpe.gr/files/proceedings/23/1236162098_14.%2079%20p%2097_104.pdf

Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια τόσο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, όσο και από άλλες χώρες προς την Ευρώπη, δημιουργούν νέες κοινωνικές ανάγκες και διαμορφώνουν μία κοινωνία πολυπολιτισμική.
Οι δυνατότητες που ανοίγονται με τις Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.) καθώς και με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επηρέασαν παλιούς και διαμόρφωσαν νέους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης στην εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό δυναμική απάντηση στο κυρίαρχο ζήτημα της πρακτικής πλέον αντιμετώπισης ενός ανομοιογενούς πολιτισμικά σχολικού χώρου.
Αυξάνονται οι δυνατότητες για ενεργό συμμετοχή και παρέχονται νέες μορφές πολιτισμικής έκφρασης.
Οι ΤΠΕ μπορούν, με το κατάλληλο λογισμικό, την αξιοποίηση του διαδικτύου καθώς και τη χρήση κατάλληλων συσκευών όπως ένα tabletop, να υποστηρίξουν αυτή την διαπολιτισμικότητα που παρατηρείται πλέον στα ελληνικά σχολεία. Μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων μπορούν να συνεργαστούν πάνω στο tabletop, παραμερίζοντας τη διαφορετικότητα για παράδειγμα της γλώσσας και χρησιμοποιώντας την κοινή γλώσσα της τεχνολογίας.